Vi inviterert i samarbeid med Asker Kommune og Innotre til byggeplassbefaring på Nedre Sem Låve i Asker. Dette skal bli et arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelse i ombygd låve. Nå rehabiliteres ned gamle låven i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg og er en pilot på reduksjon av plast i bygg.

Foto: Veidekke

Prosjektbeskrivelse

Nedre Sem låve ligger ved Semsvannet i Asker og huser i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen har forfalt over mange år, og ble demontert vinteren 2022/2023. Nå reiser et helt nytt bygg seg med gjenbruk av de gamle materialene. Nedre Sem låve skal inneholde arbeidssenter med snekkerverksted, storkjøkken, egen gårdsbutikk i kjelleretasjen og omsorgsboliger i etasjen over. Ny bygningsmasse blir på om lag 2.000 m2, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra rundt 1890.

I tillegg til å bli et sirkulært bygg, er den nye låven på Nedre Sem en pilot for FutureBuilts kriterier for plast i bygg, med mål om minst mulig bruk av plast. Byggeplassen skal være utslippsfri, og bygget skal oppnå nær-null-energi standard, blant annet gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak.  Som bærende konstruksjon brukes det massivtreelementer. Nedre Sem låve er også en pilot i EU-prosjektet Circular Cities and Regions Initiative (CCRI).

Låven planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2024.

Foto: Veidekke

Historikk

Nedre Sem har viktig historie. Her ble Askers første enhetslåve oppført at statsråd Holtsmark for rundt år 1887. Låven ble bygget som en enhetslåve, dvs. at de fleste funksjoner (som høyloft, fjøs, stall m.m.) ble samlet under ett tak i én stor bygning.

Den første private landbruksskolen på Sem ble startet i 1887 av Holtsmark. Bents sønn Wilhelm Holtsmark overtok i 1887 og drev gården sammen med to andre gårder. Wilhelm Holtsmark solgte Nedre Sem gård til Asker kommune i 1919. I 1936 ble gården solgt til private (Loe familien), og det var denne familien som solgte gården tilbake til kommunen i 2013.

Etter at Stortinget i 1909 satte ned en komité for å utgreie landbruksutdanningen i Norge, ble det vedtatt å etablere en skole som skulle utdanne lærere til å undervise småbrukskoler/landbruksskoler. I 1914 ble Statens småbrukslærerskole på Øvre Sem etablert. Formålet med skolen var å utdanne lærere for småbrukere, legge til rette for intensiv og rasjonell drift av de mange småbruka i landet og spesielt for å gi støtte i utviklinga av smånæringer. Undervisninga var retta mot praktisk drift i jordbruk, husdyrbruk og hagebruk.

Statens småbrukslærerskole ble etablert på (Øvre) Sem i Asker i 1914 og var i drift til 1962. Fra 1995 ble lokalene en del år brukt som kurs- og konferansesenter under navnet Sem Gjestegård.

Bygningsmassen på Sem har hus for ulike type husdyrdrift, veksthus, vevstue, smie mm., og viser hvordan skolen ble drevet med sterkt fokus på opplæring innenfor praktisk landbruk. Sem utdanna lærere som skulle undervise i småbruksdrift i småskala. Skolen var på mange måter et motstykke til Norges Landbrukshøgskole i Ås, som utdanna sivilagronomer og forstkandidater som la vekt på drift av større landbrukseiendommer.

1962 ble Statens småbrukslærerskole på Sem fusjonert med Norges Landbrukshøgskole på Ås. På Sem drev Landbrukshøgskolen institutt for birøkt, og de brukte lokalenetil halvårige pedagogiske seminar for NLH-kandidater og elles til kortere kurs og konferanser.

1991 vedtok Stortinget at Sem skulle drives videre som et kurs- og konferansested.

Prosjektteam

Byggherre:Asker kommune
Arkitekt:Ola Roald Arkitektur
Landskapsarkitekt:Sweco
Entreprenør:Veidekke

Byggeplassbefaring

Befaringen finner sted 13. november kl 10. For mer informasjon og påmelding, sjekk HER

Kristin Vedum 27. oktober 2023