Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan skape lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak i sine områder. Agder skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, klimaloven og regionale planer. Store deler av utslippene kan kuttes i kommuner og fylkeskommuner, og både store og små kommuner kan bidra.

Klimaveikart Agder består av fire kapitler som tar for seg de viktigste utslippssektorene i regionen. Et av disse kapitelene omhandler bygg. Et av tiltakene her er at ved valg av materialer skal materialer med lave klimagassutslipp foretrekkes. Helt konkret sies det at «Ved valg av bygningsmaterialer skal tre være foretrukket som konstruktivt materiale i bygg på Agder. Ved vurdering av konstruktivt materiale skal tre alltid inngå i LCA-analysen. Gjenvunnede bygningsmaterialer skal foretrekkes og de prosjekterende skal alltid lage en plan for materialgjenvinning og gjenbruk etter byggets levetid. intensjonene er å redusere avfall til et minimum».

Lillesand følger opp klimaveikartet og deres enstemmige vedtak i Bystyret 3. april 2019 er som følger:
1. Lillesand kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer og med minimum 50% reduksjon av CO2- utslipp sammenlignet med bygg etter dagens forskriftskrav

2. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i KL-tre (massivtre) eller reisverk av trematerialer, og dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.

3. Ved nybygg og omfattende renoveringer skal den totale klima- og miljøpåvirkningen, beregnet med livssyklusanalyse (LCA), inngå som et tildelingskriterium i anskaffelsene.

4. Ovennevnte mål skal innarbeides i relevante kommunale planer og strategier.

Et slik vedtak er viktig for administrasjonen når de skal gjennomføre sine prosjekter. De har en klar politisk bestilling som de skal følge når de som byggherre skal planlegge fremtidige bygganskaffelser.

Se vedtaket her!