I byggenæringen ligger det mange lavthengende kuttmuligheter. Det er i valgkampen lansert en rekke gode tiltak for å nå de vedtatte klimamålene, men byggesektoren har ikke fått nok oppmerksomhet. 

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og står for 15-16% av de totale klimagassutslippene. Få har i valgkampen snakket om denne næringen og hvor store mulighetene er for utslippskutt. Dermed er det på tide at byggenæringen får tydelige retningslinjer og at det innføres strengere krav.  

Klarer Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å danne flertallsregjering kan de iverksette de nødvendige tiltakene for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

BYGG i TRE kommer med konkrete muligheter som vil bidra til vesentlige klimakutt:

  1. Nedtrappingsplan for klimagassreduksjoner i teknisk forskrift
  2. Krav om klimagassberegninger i alle bygg over 1000m2
  3. Ambisiøse miljøkrav og økt kunnskap om grønne innkjøp i offentlig sektor

Med slike tiltak er det helt naturlig og nødvendig at både offentlig og private bygg får betydelige innslag av fornybare materialer. Tre som konstruksjonsmateriale reduserer erfaringsvis klimafotavtrykket med 30-50% og er et  tiltak som monner i et hvert byggeprosjekt. Denne omtalte reduksjonen av CO2 er uten at  lagringseffekten er med og kommer alene av at ikke-fornybare materialer erstattes med fornybare.

Konkrete og ambisiøse tiltak for bærekraftige bygg bør nå på dagsorden – og økt bruk av tre er en lavthengende frukt.

Tredriver, Kristin Vedum

Fyresdal 14. september 2021