På Østlandet har det i de senere årene blitt oppført en stor mengde store byggeprosjekter med tre som hovedmateriale, både offentlige og private. Dette omfatter blant annet skoler, barnehager, idrettsbygg og omsorgsbygg samt boligblokker, næringsbygg og kulturbygg. Dette har bidratt til at entreprenørenes erfaring har økt og at mange nå har så mye erfaring at treprosjektene i praksis prises/koster det samme som bygg i stål og betong, eller er mer kostnadseffektive.

Økende industrialisering av byggeriet bidrar til en mer forutsigbar byggeprosess og gir dermed god kontroll over byggekostnadene. Det finnes i dag en rekke trebaserte konsepter og bruk av elementer, moduler og massivtre gir raske og effektive byggeprosesser. Et viktig moment i slike prosesser er økende krav til god planlegging og god design. Dette er forhold som peker på økt grad av samspill mellom utbygger, arkitekt, ingeniør og entreprenør i den innledende fasen av byggeprosessen. Dette bidrar også til å sikre god kvalitet på byggene.

En rekke undersøkelser viser at kompetanse en av de største barrierene for bruk av tre i større bygg. Kompetanse, spesielt i tidligfase, er avgjørende for at byggherrer skal velge tre. Utfordringen på Agder er at både bestillere og leverandørnæringen har liten eller varierende kunnskap om trebyggeri. De har lang erfaring med bruk av stål og betong og dermed velger de å bygge tradisjonelt. Nasjonale føringer, samt Klimaveikart Agder, Regionplan Agder og Landbruksstrategi for Agder gir imidlertid en tydelig retning for omstilling til lavutslippsamfunnet og lavt klimafotavtrykk i byggeriet.

På bakgrunn av det relativt sene gjennombruddet for trebyggeri i Agder arrangerte Tredriveren to dager med kurs for for å heve kompetansen hos bestillere og for utførende. Dette slo godt an, og interessen var stor. I salen tirsdag og onsdag satt rundt 70 personer – blant andre eiendomsutviklere, entreprenører, arkitekter, rådgivere og kommunalt ansatte. Listen over kursdeltakere tydet på at lokale entreprenører hadde tatt signalet: Kruse Smith, BRG, Bico, HSH, Consto, Veidekke, Kaspar Strømme, PK, VEF, Agderbygg og Skanska var alle på kurs. Kristiansand kommune stilte med en delegasjon på ti mann, samt at prosjektledere både fra Åserdal og Kvinesdal deltok.

Tredriveren var meget godt fornøyd med både kurest og deltakelsen – og nå etterspør deltakerene mer kompetanse og flere kurs.

Presentasjonene fra de to kursdagene er vedlagt.

Kristin Vedum, 3. februar 2020