3 mill i klimasatsmidler til byggprosjekter med tre som konstruksjonsvirke

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Regjeringen setter av 151,8 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2019. Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Søknadsfrist er 15. februar!

Bilde 1
Bygging av Flesberg Skole, med idrettshall og svømmehall mottar 8,2 mill i klimasatsstøtte. Alt bygges i KL-tre og med limtredragere i svømmehallen. Bildet er fra grunnarbeider til svømmehall (13/1272018)

Klimavennlige bygg må ha høye ambisjoner
Søknader om klimatiltak knyttet til bygg må være ambisiøse ved at de tar i bruk klimaløsninger betydelig ut over dagens krav og praksis lokalt og nasjonalt. Dette vil eks si å bruke KL-tre som konstruksjonmateriale!

Støtte kan gis til å dekke inntil 75 prosent av merkostnadene ved å planlegge klimaambisiøse bygg, eller merkostnader ved oppføring. Det kan for eksempel være merkostnader ved klimavennlige materialer, altså bla tre. Maks søkesum for klimatiltak i bygg er tre millioner kroner. Merkostnader knyttet til energiløsninger i bygg henvises til Enova.

Bilde 2
Nye Vestsiden Skole på Kongsberg mottar 5 mill i klimasatsstøtte for skolen som bygges i KL-tre. Bildet er fra fasaden (13/1272018)

Støtte til å identifisere mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsprosjekter
Kommunene oppfordres til å kartlegge mulige klimatiltak knyttet til materialbruk, energiløsninger, byggeplassen, sambruk, gjenbruk og så videre tidlig i byggeprosjekter. Ved å identifisere alternativer, mulige klimagassreduksjoner og eventuelle ekstra kostnader tidlig kan kommunen ofte bygge mer klimavennlig for lavere kostnad. Miljødirektoratet ønsker å støtte kommuner som vil gjøre slike ekstra kartlegginger i tidlig fase av byggeprosjektet.

Støttesum byggprosjekter
75 prosent av kostnaden, maksimal støttesum 3 millioner kroner. Tidlig kartlegging av klimaløsninger (forprosjekter) i bygg og anlegg kan støttes med inntil 75 prosent, med maksimal støttesum på kr 375 000.

Mer informasjon finner du ved å gå inn på Miljødirektoratet sine sider for Klimasats. Se lenke under. Her finnes også alle søknader og alle tildelinger fra tidligere år. Tips er å lese andre sine søknader for å hente inspirasjon til både hva du kan søke på og hvordan du bør bygge opp din søknad.

Er du kommune/fylkeskommune i Telemark eller Buskerud kan du ta kontakt med Kristin Vedum, BYGG i TRE tlf 93 25 94 72, kristin.vedum@silvaconsult.no eller Per Arild Aasheim, 91 11 89 31 mail per@vestcap.no for diskusjon og hjelp. Holder du til i Agder kontakter du Kristin – er du i Vestfold tar du kontakt med Per Arild.

LYKKE TIL!!