BYGG i TRE inviterer til en serie kurs – Bærekraftige Bygg i Buskerud, Vestfold og Telemark

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til at kommuner i regionen får tilgang på oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg.

Vi inviterer derfor til «Fra ide til realisering – bærekraftig bygg i Buskerud, Vestfold og Telemark» – med et opplegg på 4 samlinger; 2 høst 2018 og 2 var 2019. I tillegg arrangeres det i perioden studieturer og befaringer til aktuelle bærekraftige byggeprosjekter. Det er en fordel å delta på alle 4 samlingene, men ikke et krav.

Målet er at det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg med minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger.

På samlingene i nettverket vil vi hente inn fag- og prosesskompetanse etter behov og dele erfaringer fra byggeprosjekter, øke kompetansen om innovative anskaffelser og bruk av bærekraftige materialer – med fokus på tre. Kompetanseprogrammet ønsker å utnytte potensialet som ligger i at flere kommuner bygger nettverk og deler erfaringer/kunnskap med hverandre gjennom konkrete anskaffelser/byggeprosesser.

Målgruppen er de som jobber administrativt med anskaffelser av nybygg og rehabilitering i kommunene (innkjøpere, arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere, eiendomsledere og energi- og miljøvernrådgivere etc.) og politikere som er involvert i vedtaksprosesser i forbindelse med bygg, reguleringsplaner og styrende strategier (eks. klima- miljøstrategi).

Hensikten er at deltagerne skal få et innblikk i mulighetsrommet i, og hvordan tilrettelegge for, klimasmarte, bærekraftige bygg- og anleggsplasser. Samlingene vil ha spesielt fokus på planleggingsfasen og bestillerkompetanse med tanke på klimavennlige energiløsninger, materialvalg og fossilfri/utslippsfri bygg- og anleggsplass.

Samlingene skal være mest mulig brukerstyrt. For å få mest mulig effekt av deltakelse anbefales det at kommunene/fylkeskommunen arbeider med konkrete byggeprosjekter underveis, og at disse brukes aktivt i samlingene. Kommunene/fylkeskommunen vil bli utfordret på å presentere sine case, problemstillinger, erfaringer, best practice osv. på samlingene.

Initiativtakere og sekretariat:
BYGG i TRE Buskerud og Telemark
Nasjonalt program for leverandørutvikling i Buskerud, Telemark og Vestfold
Tredriveren i Buskerud, Vestfold og Telemark

1. samling er 23. oktober, samling nr 2 er 20 november.

Tema samling 1
Betydning av en tydelig klima- og miljøstrategi
Hvordan planlegge en bygganskaffelse med høye klima- og miljøambisjoner?
Bærekraftige plan-, byggeprosesser og materialvalg

Tema samling 2
Hvor «legge lista» for å oppnå ambisjoner om et funksjonelle, bærekraftige og kostnadseffektive nybygg og rehabiliteringsprosjekter?
Fokus på nasjonale «krav», standardiseringer (eks. TEK 17), sertifiseringssystemer (eks. BREEAM), materialvalg og energiløsninger

For mer informasjon om de enkelte samlingene, se under